Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden praktijkvoering VVOC-overgangsconsulent

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

VVOC-overgangsconsulent:

lid van de beroepsvereniging VVOC (Vereniging van verpleegkundig overgangsconsulenten) BIG registratie

verpleegkunde, verloskunde of fysiotherapie

Lid van de eigen beroepsvereniging en kwaliteitsregister:

V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland),

KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen)

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

handelend als zelfstandig gevestigd VVOC- overgangsconsulent, hierna te noemen de overgangsconsulent;

Cliënt:

degene aan wie door de overgangsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Praktijkadres:

de locatie(s) waarop de praktijk van de overgangsconsulent wordt uitgeoefend;

Overeenkomst:

De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de overgangsconsulent, op basis

waarvan de overgangsconsulent werkzaamheden (zie lid.2) verricht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging (lees:

afspraakbevestiging).

Artikel 2: Algemeen:

De overgangsconsulent geeft informatie, begeleiding en advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven

praktijkadres of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de

cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de overgangsconsulent, binnen het

kader van de uitvoering van de werkzaamheden, worden aangegaan.

Artikel 4: Geheimhouding

De overgangsconsulent heeft op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

een medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat ze geen gegevens van een cliënt aan derden mag verstrekken. Zij

verstrekt alleen informatie aan derden indien dit medisch noodzakelijk is en de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Artikel 5: Annulering van afgesproken zorguren

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient zij de

overgangsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip

bericht van verhindering aan de overgangsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de

overgangsconsulent gerechtigd om een gedeelte van het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in

rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde

termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een

gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de overgangsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke uurtarieven

er gelden. Het honorarium van de overgangsconsulent is vrijgesteld van BTW.

Waarbij de overgangsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal

kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

De overgangsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten,

afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening

zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige

zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de overgangsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk

worden gekopieerd of worden doorverkocht, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op

andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders

dan voor het doel, waarvoor ze door de overgangsconsulent verstrekt zijn. Dit alles op grond van de Auteurswet en

andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 8: Betaling en betalingsvoorwaarden

De betaling van het factuurbedrag door de cliënt dient te geschieden, direct na het consult of binnen veertien dagen na

de factuurdatum.

Indien de cliënt niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is deze, zonder in gebreke stelling, in

verzuim. De overgangsconsulent heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de cliënt een rente van vier procent per

maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de cliënt in verzuim is, worden alle

vorderingen van de overgangsconsulent ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk

opeisbaar. Het verzuim van de cliënt, treedt in nadat zij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag

van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven

van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse

incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de overgangsconsulent echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele

gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

De, door de cliënt, gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle hierboven

genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan. De overgangsconsulent is bevoegd de

nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de cliënt

volledig zijn voldaan.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De overgangsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door

omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de

hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming

blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van

beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. Indien

gewenst kan de advisering door een collega overgangsconsulent worden overgenomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De overgangsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit

of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de overgangsconsulent verstrekte adviezen,

tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de overgangsconsulent

2. De aansprakelijkheid van overgangsconsulent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van

zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. Indien de assuradeur van de overgangsconsulent om welke reden ook niet tot uitkering overgaat, dan is de

aansprakelijkheid van overgangsconsulent beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het consult,

althans tot dat gedeelte van het consult waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De overgangsconsulent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de

overgangsconsulent is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige

gegevens.

5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de overgangsconsulente nimmer

aansprakelijk.

6. De overgangsconsulent heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt

ongedaan te maken, waarbij de cliënt haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

7. De cliënt heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen de overgangsconsulent die is aangesloten bij de

VVOC. Voordat de klachtencommissie van de VVOC een klacht in behandeling neemt, dient de cliënt eerst de

overgangsconsulent op de hoogte te stellen van de klacht. De cliënt dient de klacht in bij de

klachtencommissie van de VVOC via: klachtenfunctionarisvvoc@gmail.com en onderbouwd deze met

argumenten. De overgangsconsulent heeft dan een termijn van 14 dagen om in te gaan op uw klacht. Hierna

zal de klachtencommissie de klacht beoordelen nadat zij beide partijen gehoord heeft.

Artikel 11: Toepassing recht

De rechter in de vestigingsplaats van de overgangsconsulent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de overgangsconsulent het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de

overgangsconsulent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Tevens zijn van toepassing de wet op

de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

(BIG-wet).