Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Overgang & Balans

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op

grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de

gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere

vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te

informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-

plichten-bij-medische-behandeling

De WGBO ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

De WGBO gaat over de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed

consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de patiënt. De patiënt moet begrijpen

waarvoor hij toestemming geeft; hiervoor is het belangrijk goed geïnformeerd te worden . De WGBO geldt voor

(para)medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. De WGBO geldt zodra er een

behandelovereenkomst is tussen een zorgverlener en een patiënt. Regel is dat de behandelovereenkomst tot stand komt

na de intake.

Dit is het Privacy Statement van overgangsconsulenten aangesloten bij de VVOC. Om u goede zorg te bieden verwerken

VVOC-overgangsconsulenten uw persoonsgegevens. In dit document wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

omgegaan.

VVOC-overgangsconsulenten vinden omgang met uw persoonsgegevens van groot belang, uw gegevens worden dan ook

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende

regels

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De overgangsconsulente <<naam>> waarmee u een afspraak gemaakt heeft is verantwoordelijk voor het verwerken van

uw persoonsgegevens, hierna te noemen “overgangsconsulente”

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. De overgangsconsulent heeft de juiste

veiligheidsinstellingen op haar computers, het elektronisch patiëntendossier (EPD) en beveiligd mailprogramma.

Daarnaast worden de schriftelijke persoonsgegevens op een afgesloten plek bewaard.

Het elektronische patiëntendossier (EPD)

De overgangsconsulent gebruikt het EPD van James software en verwerkt afsprakenplanning, mail en declaraties via

zorgmail van Enovation Group.

Een EPD is een softwaretoepassing waarbij uw persoons- en bijzondere gegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar

gemaakt worden. Het doel van een EPD is het huidige zorgproces rondom u te ondersteunen. Daarnaast ondersteunt het

in de werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor uw

behandelaar.

Met James Software en Enovation Group is een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke uw privacy waarborgt.

Persoonsgegevens worden door de overgangsconsulente verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Identificatie van patiënten

Communicatie met patiënten

Het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken

Het infomeren van en het geven van terugkoppelingen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere

zorgverleners

Het opstellen van rapportages en adviezen aan patiënten, huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners

Het vormen en bijhouden van een medisch dossier

De declaratie en facturering van zorgkosten

Het bijhouden van adequate agendavoering

Het uitvoeren van de wettelijk verplichte identiteitscontrole

Voor de bovenstaande doeleinden verwerkt de overgangsconsulente de volgende persoonsgegevens van u:

Voorletters/ Voornaam

Achternaam en tussenvoegsel

Partnernaam

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Huisarts

Gezondheids- en medische gegevens

Bankrekeningnummer

Waarop is dit privacy Statement van toepassing?

Op alle persoonsgegevens die de overgangsconsulente van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt

in het kader van haar dienstverlening

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en

type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bewaartermijn

De overgangsconsulent bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar.

De rechten van de client

De gegevens die wij verzamelen zijn persoonlijk, u heeft daarom een aantal rechten.

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt

geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet

worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de

gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Het recht om uw toestemming in te trekken.

U gaat een behandelovereenkomst aan (WGBO)met VVOC-overgangsconsulent <<naam>>, u geeft hiermee mij

toestemming om u te adviseren en begeleiden. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken. Dit betekent dat ik

u dan niet meer kan/mag adviseren en begeleiden.

Ook uw toestemming voor mailing en voor het delen van uw gegevens met derden kunt u te allen tijde intrekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit in eerste instantie zelf mondeling of schriftelijk bij mij kenbaar

maken.

De plichten van de cliënt

U informeert de overgangsconsulent zo goed mogelijk en verleent uw medewerking die nodig is voor een goede

zorgverlening

U betaalt uw overgangsconsulente voor de geleverde zorg (zie algemene voorwaarden).

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende

klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De klachtenregeling staat vermeld op de website van de VVOC.

Contactgegevens:

Martine den Hoedt

BIG-registratienummer: 79040757430

Verpleegkundig overgangsconsulent

Overgang & Balans

Torenlaan 11b |1402 AT | Bussum

T: 06 211 708 08

E-mail: martine@overgangenbalans.nl